|
Асуулт: Дорж Дондогтой автомашин худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулжээ. Автомашины үнэд 25 сая төгрөг төлсөн. Гэтэл Дорж автомашинаа шилжүүлэн өгөхгүй, өгсөн мөнгийг буцааж өгнө гэв. Дондог мөнгөө буцааж авахдаа алданги тооцох хүсэлтэй байна. Дондог мөнгөө алдангийн хамт Доржоос гаргуулах
Нэг. Гэрээ, хэлцэлтэй холбогдсон баримт бичгийг гэрчлэхэд дор дурьдсан үйлчилгээний хөлс авна Д/д Нотариатын үйлчилгээний хэлбэр Үйлчилгээний хөлс 1. 1.Үнэ тодорхойгүй гэрээ, хэлцэл гэрчлэх
Итгэмжлэл /Үл хөдлөх хөрөнгөзахиран зарцуулах/   ________________ _____________________ / он, сар, өдөр/ /Үйлдсэн газар/ Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн
Парис хот/үйлдсэн газар/     /он, сар, өдөр/ Иргэний хуулийн 62.3 дахь заалтыг үндэслэн ____________________________ _ __________________________________________________ _хаягт оршин суугч ________________ о в огтой___________________ би,______________________
EMBASSY OF MONGOLIA   PARENT OR LEGAL GUARDIAN AUTHORIZATION LETTER (Print a separate letter for each country on child’s itinerary) Given name: ....................................... Surname: ............................................ Address:
Итгэмжлэл   20..... / / / АНУ-ын Сан Франциско хот /он, сар, өдөр/ /үйлдсэн газар/ Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3-д заасныг үндэслэн АНУ- ын .................................... мужийн ....................... ... хотын ............................................... /
Итгэмжлэл /Тэтгэвэр авах/   ________________ _____________________ / он, сар, өдөр/ /Үйлдсэн газар/ Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн
Итгэмжлэл /Орон сууц захиран зарцуулах/   ________________ _____________________ / он, сар, өдөр/ /Үйлдсэн газар/ Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн
ИТГЭМЖЛЭЛ _____________ ______________ /он, сар, өдөр/ /үйлдсэн газар/ Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн _____________________________________________________ ___________ __________________________________________________________ ____ - д оршин суух__________ ___ ______________
Итгэмжлэл (Газар авах тухай)   20..... / / / АНУ-ынСан Франциско хот /он, сар, өдөр/ /үйлдсэн газар/ Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3-д заасныг үндэслэн АНУ- ын .................................... мужийн ....................... ... хотын
ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭРХИЙН БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ 201...оны ....сарын....өдөр №... Улаанбаатар хот Энэхүү Барьцааны гэрээ /цаашид Гэрээ гэх/-г Монгол Улсын Иргэний хуулийн 13 дугаар бүлгийн гуравдугаар дэд бүлэг, 156 дугаар зүйл, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж,
Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ Улаанбаатар хот.Дугаар________оны ___–р сарын___     Нэг талаас __________________________________________________________ (аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг) (цаашид”Худалдагч” гэнэ), түүнийг ___________________________үндсэн дээр төлөөлөн
Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ   ________________хотон, сар, өдөр   Нэг талаас___________________________________________________________ /үйлдвэр, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг / / Цаашид "Захиалагч” гэнэ /,түүнийг_______________________________үндсэн дээр
ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРЭН ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ №___ ____________ хот200____оны ___ дугаар /аймаг, сум, дүүрэг/сарын_____-ны өдөр Нэг талаас _________________________________________________________________________/байгууллагын нэр/ түүнийг _______________ үндсэн дээр
ЭВЛЭРЛИЙН ГЭРЭЭ   20__ он__ сар__ өдөр № Үйлдсэн газар ______ А тал; Хохирсон этгээдийн буюу түүиий хууль ёсны төлөөлөгчийн овог, нэр, хаяг, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар, утасны дугаар
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ _____________________ №Улаанбаатар хот /он, сар, өдөр/   Энэхүү ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ (цаашид "Гэрээ” гэх)-ийг (1) ________________________________хаягт албан ёсоор байрлах, ______________регистрийн дугаартай _____________овогтой ____________ /Цаашид "А тал” гэх/;
ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛУУЛАХ ГЭРЭЭ №___   ______________ хот 201_ оны __ дугаар (аймаг, сум, дүүрэг) сарын __ -ны өдөр   Нэг талаас __________________________________________________________ (байгууллагын нэр, хаяг) түүнийг төлөөлөн ____________________________________________________
ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ Улаанбаатар хот Дугаар …………………… /îãíîî/   Нэг талаас .............................................................................................................. (иргэнийг хөлслөн авч ажиллуулах байгууллагын нэр) түүнийг ....................... үндсэн дээр төлөөлөн
Худалдах худалдан авах гэрээ   Улаанбаатар хот Дугаар он....сар......өдөр   Энэхүү гэрээг нэг талаас ………………./хуулийн этгээд, иргэн /-ийг /гэрээ болон итгэмжлэл/-ийн үндсэн дээр /албан тушаал овог нэр/ ……………… төлөөлөн …………………………… (цаашид Худалдагч гэх) нөгөө талаас
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ № _____________ хот 20__ оны__ дугаар аймаг, сум, дүүрэг) сарын__ -ны өдөр   Нэг талаас____________________________________________________________ ( цаашид "А" тал гэнэ), түүнийг төлөөлж________________________________ (төлөөлсөн хүний албан тушаал, эцэг/эх/-ийн нэр,