|
Нэг. Гэрээ, хэлцэлтэй холбогдсон баримт бичгийг гэрчлэхэд дор дурьдсан үйлчилгээний хөлс авна Д/д Нотариатын үйлчилгээний хэлбэр Үйлчилгээний хөлс 1. 1.Үнэ тодорхойгүй гэрээ, хэлцэл гэрчлэх
Итгэмжлэл /Үл хөдлөх хөрөнгөзахиран зарцуулах/   ________________ _____________________ / он, сар, өдөр/ /Үйлдсэн газар/ Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн
Парис хот/үйлдсэн газар/     /он, сар, өдөр/ Иргэний хуулийн 62.3 дахь заалтыг үндэслэн ____________________________ _ __________________________________________________ _хаягт оршин суугч ________________ о в огтой___________________ би,______________________
EMBASSY OF MONGOLIA   PARENT OR LEGAL GUARDIAN AUTHORIZATION LETTER (Print a separate letter for each country on child’s itinerary) Given name: ....................................... Surname: ............................................ Address:
Итгэмжлэл   20..... / / / АНУ-ын Сан Франциско хот /он, сар, өдөр/ /үйлдсэн газар/ Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3-д заасныг үндэслэн АНУ- ын .................................... мужийн ....................... ... хотын ............................................... /
Итгэмжлэл /Тэтгэвэр авах/   ________________ _____________________ / он, сар, өдөр/ /Үйлдсэн газар/ Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн
Итгэмжлэл /Орон сууц захиран зарцуулах/   ________________ _____________________ / он, сар, өдөр/ /Үйлдсэн газар/ Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн
ИТГЭМЖЛЭЛ _____________ ______________ /он, сар, өдөр/ /үйлдсэн газар/ Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн _____________________________________________________ ___________ __________________________________________________________ ____ - д оршин суух__________ ___ ______________
Итгэмжлэл (Газар авах тухай)   20..... / / / АНУ-ынСан Франциско хот /он, сар, өдөр/ /үйлдсэн газар/ Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3-д заасныг үндэслэн АНУ- ын .................................... мужийн ....................... ... хотын