|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ _____________________ №Улаанбаатар хот /он, сар, өдөр/   Энэхүү ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ (цаашид "Гэрээ” гэх)-ийг (1) ________________________________хаягт албан ёсоор байрлах, ______________регистрийн дугаартай _____________овогтой ____________ /Цаашид "А тал” гэх/;