|
БАРАА БӨӨНӨӨР ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ №.........   ..............................хот (аймаг, сум, дүүрэг) 200.....оны......-р сарын .....-ны өдөр     Нэг талаас
Бараа арилжих тухай гэрээ Улаанбаатар хот. Дугаар___ ____ оны __-р сарын __   Нэг талаас __________________________________________________________ (үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг) (цаашид "А тал" гэнэ), түүнийг _________________________________ үндсэн дээр төлөөлөн
БАЙР ДАМЖУУЛАН ТҮРЭЭСЛЭХ ГЭРЭЭ №.........   ........................................хот (аймаг, сум, дүүрэг) 200.....оны.......-р сарын ........-ны өдөр   Нэг талаас
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:   .............................................ХХК ...............................................ХХК   АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ЛИЦЕНЗ ШИЛЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ №...................................   200....оны
АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЭЭ Тайлбар: Иргэний хуульд зааснаар ачаа тээвэрлэлтийн гэрээг дагалдах бичгийн хэлбэрээр байгуулна. Дагалдах бичгийг гурван хувь үйлдэж, талууд гарын үсгээ зурж эхний хувийг ачаа илгээгчид үлдээж, хоёр дахь хувийг ачаанд хавсаргаж, гурав дахь хувийг
Ажлын байр түрээслэх гэрээ   Улаанбаатар хот Дугаар____ ____оны ___–р сарын___   Нэг талаас______________________________________________________________ /барилга байшинг өмчлөгч буюу захиран зарцуулах эрх бүхий байгууллагын нэр/ /цаашид "Түрээслүүлэгч” гэнэ/,
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ   №___   ______________ хот 20_ оны __ дугаар (аймаг, сум, дүүрэг) сарын __ -ны өдөр   Нэг талаас________________________________________________________ (захиалагч байгууллага, иргэний нэр, хаяг)
  Аж ахуйн нэгжийг татан буулгуулах тухай Бүрдүүлэх материал: 1. Нэхэмжлэл 2 хувь 2. Компани, аж ахуйн нэгжийн дүрэм 3. Итгэмжлэл     Нэхэмжлэлийн загвар: Өмнөговь аймгийн сум дундын 16-р шүүхэд Нэхэмжлэл гаргах нь:   Нэхэмжлэгч: Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэс, Утас:
АГУУЛАХАД ЭД ХӨРӨНГӨ ХАДГАЛУУЛАХ ГЭРЭЭ №........ ........................................хот (аймаг, сум, дүүрэг) 200.....оны.......-р сарын ........-ны өдөр   Нэг
Агентийн гэрээ _____________ хот. Дугаар___ ___ оны __-р сарын __     Нэг талаас __________________________________________________________ (гадаадын оролцогчийн нэр) (цаашид "Компани" гэнэ), түүнийг ____________________ үндсэн дээр төлөөлөн
АВТОМАШИН ТҮРЭЭСЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ №....... ................................................................хот (аймаг, сум, дүүрэг) 200……оны ……-р сарын …..-ны өдөр   Нэг
АВТОМАШИНЫ БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ   ................................... /он, сар, өдөр/ .................................................... /үйлдсэн газар/       Иргэний хуулийн 276.1, 276.2 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нэг