|
АВТОМАШИН ТҮРЭЭСЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
АВТОМАШИН ТҮРЭЭСЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

АВТОМАШИН ТҮРЭЭСЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

АВТОМАШИН ТҮРЭЭСЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭАВТОМАШИН ТҮРЭЭСЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

№.......

................................................................хот

(аймаг, сум, дүүрэг)

200……оны ……-р сарын

…..-ны өдөр

 

Нэг талаас...............................................................................................................................................(иргэн, хуулийн этгээдийн нэр, хаяг)

(цаашид "Түрээслүүлэгч” гэнэ), түүнийг ………………………………………………………...................

(итгэмжлэл)

үндсэн дээр төлөөлөн ...........................................................................................................................

(төлөөлсөн хүний албан тушаал, нэр)

нөгөө талаас..........................................................................................................................................

(иргэн, хуулийн этгээдийн нэр, хаяг)

(цаашид "Түрээслэгч” гэнэ), түүнийг…………………………………………………………………………

(итгэмжлэл)

үндсэн дээр төлөөлөн..........................................................................................................................

(төлөөлсөн хүний албан тушаал, нэр)

дараахь гэрээг байгуулав.

 

 

  1. Нийтлэг заалт

1.1.Түрээслүүлэгч:

·Улсын дугаар....................................................

·Загвар................................................................

·Өнгө...................................................................

·Машины марк...................................................

·Хөдөлгүүр.........................................................

·Арал, кузов.......................................................

·Автомашины үнэ.............................................

·Тэмдэг .............................................................бүхий машиныг түр хугацаагаар эзэмшүүлэхээр Түрээслэгчид шилжүүлэн өгч Түрээслэгч түүнийг хүлээн авна.

1.2.Түрээслэгч машиныг дараахь зорилгоор ашиглана:................................................... .........................................................................................................................................

1.3.Явах газар нь..............................................................хотын (аймгийн) нутаг дэвсгэрийн хилийн дотор болно.

1.4.Автомашиныг түрээсээр хүлээлгэн өгөхдөө хүлээлгэн өгсөн, буцаан авсан тухай акт үйлдэнэ.

1.5.Уг автомашин худалдагдаагүй, барьцаалагдаагүй, битүүмжлэгдээгүй, түрээслэгдээгүй болно.

  1. Тооцоо хийх журам

2.1.Тээврийн хэрэгслийн үнэ нь амортизацийн хэмжээ, үнэлгээний коэффициентийг харгалзан ....................................................................байна.

(дүнг үсгээр)

2.2.Түрээслэгч түрээсийн төлбөрт сард...................................................................................

(дүнг үсгээр)

төгрөгийг сарын ...........................................................дотор төлнө.

2.3.Түрээсийн төлбөрт............................................................................................орно.

 

  1. Талуудын хүлээх үүрэг

3.1.Түрээслүүлэгч дараахь үүрэг хүлээнэ:

3.1.1.Түрээслэгчид гэрээнд заасан хугацаанаас хойш............................................................. ...........................................................................дотор машиныг шилжүүлнэ.

3.1.2.Түрээслэгчид техникийн хувьд бүрэн бүтэн машиныг шилжүүлэн өгнө.

3.1.3.Түрээслэгчид машин шилжүүлэх үед шаардлагатай дараахь баримт бичгийг хамт шилжүүлэн өгнө.

3.2.Түрээслэгч дараахь үүрэг хүлээнэ:

3.2.1.Гэрээний үйлчлэх хугацаанд машиныг зохих ёсоор эзэмших бөгөөд машинд урсгал засвар хийнэ.

3.2.2.Машины худалдааны болон техникийн ашиглалтыг өөрийн зардлаар хариуцна.

3.2.3.Ашиглах хугацаандаа гарах зардлыг (урьдчилан сэргийлэх үзлэг, урсгал засвар, шатахуун, сэлбэг хэрэгсэл гэх мэт) хариуцна.

3.2.4.Түрээсийн хугацаа дуусахад машиныг ашиглалтын үед гарсан хэвийн элэгдлийг харгалзан анх авсан тэр байдлаар нь Түрээслүүлэгчид буцаан өгнө.

3.3.Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөхцөл байдал үүсвэл гарсан зарлыг талууд хоёр хувааж дараахь хэлбэрээр хариуцна:......................................................................................... ...........................................................................................................................................

  1. Талуудын хариуцлага

4.1.Түрээслэгч төлбөрийг тогтоосон хугацаанд хийгээгүй бол хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутам ................хувийн хэмжээтэй торгууль төлнө.

4.2.Автомашиныг зориулалтын бусаар ашиглавал түүний үнийн дүнгийн .............. хувьтай тэнцэх хэмжээний торгууль төлнө.

 

  1. Гэрээг өөрчлөх, цуцлах журам, үйлчлэх хугацаа

5.1.Энэхүү гэрээ нь 200.......оны .........-р сарын ..........-ны өдрөөс 200.........оны ........-р сарын ..........-ны өдөр хүртэл үйлчилнэ.

5.2.Гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй бол гэрээг нэг талын санаачилгаар цуцалж болно.

5.3.Гэрээнд оруулсан бүх нэмэлт өөрчлөлтийг талууд харилцан тохиролцож хавсралтаар баталгаажуулна.

 

  1. Гэрээний хавсралт

6.1.Хавсралт №................................................. ............................ хуудас

6.2.Хавсралт №................................................. ............................хуудас

 

 

 

 

  1. Талуудын хаяг:

 

 

Түрээслүүлэгч:

 

Хаяг:.................................................................... .............................................................................

Утас:.............................................................

 

Гарын үсэг:........................................................

/Тамга, тэмдэг/

Түрээслэгч:

 

Хаяг:.................................................................... .............................................................................

Утас:.............................................................

 

Гарын үсэг:........................................................

/Тамга, тэмдэг/

 

Сэтгэгдэл:
Нэр:
И-мэйл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Асуулт:
10-5=?
Хариулт:*