|
БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ
БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭБАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

 

___

 

______________ хот 20_ оны __ дугаар

(аймаг, сум, дүүрэг) сарын __ -ны өдөр

 

Нэг талаас барилгын ажил гүйцэтгэгч___________________________________

(аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг)

(цаашид "Гүйцэтгэгч гэх”) түүний хууль ёсны төлөөлөгч ____________________ (төлөөлсөн хүний нэр, албан тушаал)

нөгөө талаас ___________________________________ (цаашид "Захиалагч гэх”)

(аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг)

түүнийг төлөөлөн ___________________________________ бид Монгол Улсын

(төлөөлсөн хүний нэр, албан тушаал)

Иргэний хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг удирдлага болгон дараахь гэрээг байгуулав.

 

1. Нийтлэг заалт

 

1.1. Гүйцэтгэгч нь батлагдсан зураг төслийн ______________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________-ийг

(барилгыг барих, өргөтгөх, өөрчлөх)

хугацаанд нь гүйцэтгэж захиалагчид шилжүүлнэ.

1.2. Захиалагч нь шинжлэх ухаан, техник, эдийн засгийн шаардлага хангасан барилга, барилга байгууламжийн бэлэн болсон объектийг хүлээн авч эцсийн тооцоо хийнэ.

 

2. Гэрээний хугацаа

 

2.1. Хугацааг хоёр тал харилцан тохиролцож тогтооно.

2.2. Барилгын ажлын ерөнхий хугацаа ______ жил (сар)

2.3. Барилгын ажлын үе шатны хэсэгчилсэн хугацаа (хавсралт 1)

 

3. Ажлын хөлс

3.1. Ажлын хөлсийг талууд харилцан тохиролцож тогтоох бөгөөд барилгын материалын тухайн үеийн зах зээлийн үнэ, хөлсийг удирдлага болгоно.

3.2. Барилгын ажлын нийт хөлс: ________________________________________

3.3. Барилгын монтажийн хөлс: _________________________________________

 

4. Захиалагчийн эрх, үүрэг

4.1. Барилгын зураг, төсөв, бусад зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, тоног төхөөрөмж, материал, эд зүйлийг хугацаанд нь гүйцэтгэгчид шилжүүлэн өгнө.

4.2. Барилгын ажлын санхүүжилтийг ажлын үе шат бүрт тасралтгүй хийнэ.

4.3. Гүйцэтгэгчийн дотоод ажилд хутгалдан оролцохгүйгээр барилгын ажлын явц, түүний чанар, үр дүнд хяналт тавина.

4.4. Гүйцэтгэсэн барилгын ажилд гэмтэл, согог илэрвэл ажил хүлээн авснаас хойш гурван жилийн дотор гомдлын шаардлага тавих эрхтэй.

5. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

5.1. Барилгын ажлыг батлагдсан зураг төсөл, титулын список, барилга монтажийн батлагдсан журмын дагуу хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж захиалагчид хүлээлгэн өгнө.

5.2. Угсарсан тоног төхөөрөмжид турших ажилд оролцоно.

5.3. Туслан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах, түүний үүргийг захиалагчийн өмнө бүрэн хариуцна.

5.4. Захиалагч гүйцэтгэсэн ажлыг хүндэтгэх шалтгаангүйгээр хүлээн авахгүй бол ажлыг гүйцэтгэсэнд тооцож эцсийн тооцоо хийх, учирсан хохирлоо нэхэмжлэх эрхтэй.

5.5. ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

 

6. Талуудын хүлээх хариуцлага

6.1. Гүйцэтгэгч ажлыг хугацаа хэтрүүлсэн бол хэтрүүлсэн хоног тутамд ______ хувийн алданги тооцож захиалагчид төлнө.

6.2. Захиалагчийн бэлтгэн өгсөн материал түүхий эд доголдолтой, захиалагчийн буруугаас тасалдсан бол сул зогссон хугацааны зардал, хохирлыг захиалагч хариуцна.

7. Давагдашгүй хүчин зүйл

 

7.1Гэрээний аль нэг тал давагдашгүй хүчин зүйл / тухайлбал : газар хөдлөлт , үер, гал түймэр, далайн шуурга, хар салхи, халдварт өвчний тархалт болон байгалийн бусад аюулт үзэгдэл, ажил хаялт, төрийн шийдвэр, оролцоо гэх мэт / -ийн нөхцөл байдлын улмаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд гэрээний хариуцлагаас /алданги, торгууль/ чөлөөлөгдөх үндэслэл болно.

7.2Дээрхи давагдашгүй хүчин зүйл бий болсон тухай нотолгоог тухайн орны Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим гэрчилнэ.

 

8. Маргаан шийдвэрлэх журам

 

8.1. Гэрээний явцад талуудын хооронд үүссэн маргааныг талууд харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ.

8.2. Хэрэв маргаантай асуудлаар Талууд тохиролцоонд хүрч чадахгүй тохиолдолд аливаа маргаантай асуудлыг Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын дэргэдэх Монголын Үндэсний Арбитрт түүний Арбитрын хэрэг шийдвэрлэх дүрмийн дагуу Монгол Улсад эцэслэн шийдвэрлүүлнэ .

9. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журам

 

9.1. Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад барилгын объект, үнэ, бусад нөхцөлд оруулсан аливаа нэмэлт өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

9.2. Учруулсан хохирлыг арилгахтай холбогдсон хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр 2 тал харилцан тохиролцож гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.

 

10. Нэмэлт нөхцөл

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11. Бусад заалт

 

11.1. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэв. Хууль зүйн хувьд хувь тус бүр адил хүчинтэй болно.

 

11.2. Гэрээний хавсралт:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

12. Талуудын хаяг

 

Захиалагч:

 

Хаяг: _________________________

 

 

 

Утас:

 

 

 

Гарын үсэг:____________________

(Тамга, тэмдэг)

 

Гүйцэтгэгч:

 

Хаяг: __________________________

 

 

 

Утас:

 

 

 

Гарын үсэг:______________________

(Тамга, тэмдэг)

 

Сэтгэгдэл:
Нэр:
И-мэйл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Асуулт:
10-2=?
Хариулт:*