|
 Орчин үеийн олон хүмүүс тогтвортой орлогыг хадгалах, ирээдүйд аюулгүй байдлын дэр бий болгохын тулд санхүүгийн эх үүсвэрээ тараах батлагдсан