|
Монгол улс зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжиж хувийн хэвшил, бизнесийн байгууллагууд амжилттан хөгжиж чадсан хэдий ч нийгэм, эдийн засаг, улс төрд бий болж байгаа гадаад орчны шууд ба шууд бус нөлөө, байгууллагын удирдлагын менежментийн алдаа, үйл ажиллагааны доголдолоос шалтгаалан
Ажлын байрны шинжилгээ, хүний нөөцийн төлөвлөлтийн үндсэн дээр хичнээн хүн шинээр авах шаардлагатай вэ гэдгийг мэдэж болно. Өөрөөр хэлбэл, хүний нөөцийн менежментийн эдгээр үе шатууд нь хоорондоо харилцан уялдаа холбоо бүхий тодорхой дэс дараалалтай чиг үүргүүд юм. Байгууллага сул чөлөөтэй
АЙМАГ,СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГА, ИРГЭДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАРТ ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД А ЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХДОО БАРИМТЛАХ ЗӨВЛӨМЖ Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Байгууллагаас жил бүр гаргадаг судалгааны дүнгээс үзвэл дэлхий даяар аялагч жуулчдын тоо улс орон
Аж ахуйн нэгжийн нэрээ оруул Өөрийн нэрээ оруул Өнөөдрийн он сар өдрийг оруул        
Шинэ бизнес эрхлэх ба маркетинг
Энэ аргачлал нь таныг зар сурталчилгаа, урамшууллын үйл ажиллагаагаа хянахад туслах зорилготой.