|
АГУУЛАХАД ЭД ХӨРӨНГӨ ХАДГАЛУУЛАХ ГЭРЭЭ ¹ ………………….
ФРАНЧАЙЗИНГИЙН /БҮТЭЭЛ АШИГЛАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ/ ГЭРЭЭ № _____ ____________хот201_ оны _ дугаар (аймаг, сум, дүүрэг) сарын _-ны өдөр   Нэг талаас __________________________________________________________ / байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн нэр / / цаашид "Зөвшөөрөл олгогч ” гэнэ /, түүнийг
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ №   ______________хот200__оны__дугаар аймаг, сум, дүүрэгсарын__-ны өдөр Захиалагчийг ______________________төлөөлж______________________________ Санхүүжүүлэгчийг ___________________төлөөлж _____________________________
ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭ №........ ................................................................хот (аймаг, сум, дүүрэг) 200……оны ……-р сарын …..-ны өдөр   Нэг
СУРГАЛТЫН ГЭРЭЭ   №___   __________хот 200_оны_дугаар /аймаг, сум, дүүрэг/ сарын_-ны өдөр     Захиалагч байгууллага, суралцагчийг төлөөлж /цаашид "Захиалагч ” гэнэ/______________________________________________байгууллагад ажилтай_______________________овогтой__________________,
Санхүүгийн түрээсийн гэрээ Улаанбаатар хот.Дугаар___ 20__ оны __-р сарын __ Нэг талаас Банк__________________________________________________ (нэр, хаяг) (цаашид "Түрээслүүлэгч" гэнэ), түүнийг ______________ үндсэн дээр төлөөлөн
ОРОН СУУЦ ХӨЛСЛӨХ ГЭРЭЭ   ................................... /он, сар, өдөр/ .................................................... /үйлдсэн газар/     Гэрчилгээний
ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ   ................................... /он, сар, өдөр/ .................................................... /үйлдсэн газар/     Гэрчилгээний
КОМИССЫН ГЭРЭЭ №...........   ........................................хот (аймаг, сум, дүүрэг) 200.....оны.......-р сарын ........-ны өдөр     Нэг талаас
ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ   №___ ______________ хот 20_ оны __ дугаар (аймаг, сум, дүүрэг) сарын __ -ныөдөр   Энэхүү гэрээг нэг талаас Зээл өгөгч __________________ хотын (аймгийн) ______________ дүүргийн (сумын)______хорооны (багийн) _______ тоот иргэний үнэмлэхтэй ______________ -ийн
Компанийн эрх шилжүүлэх тухай гэрээ 20.... оны ........ сарын ...... өдөр   Нэг талаас .............................................. ХХКомпанийн захирал .............................. овогтой ................../ цаашид компанийг үүсгэн байгуулагч гэх / нөгөө талаас
СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, ЗОХИОН БҮТЭЭХ ГЭРЭЭ ¹ ……………………
Даатгалын гэрээ   Улаанбаатар хот. Дугаар___ 20__ оны __-р сарын __   Нэг талаас"Даатгагч” ________________________________________________ (даатгалын байгууллагын нэр) түүнийг ______________________________ үндсэн дээр төлөөлөн
Гэрлэлт цуцлуулахаар шүүхэд хандахдаа та ямар материал бүрдүүлэх вэ? Хэрэв материал дутуу бол яах ёстой вэ?” Иргэн та гэрлэлт цуцлуулахаар шүүхэд хандахдаа доорх материалуудыг бүрдүүлэх шаардлагатай.Үүнд: •    Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/
Валют худалдах, худалдан авах гэрээ. Улаанбаатар хот. Дугаар___ ____ оны __-р сарын __   Нэг талаас __________________________________________________________ (Компани, пүүсийн нэр, хаяг) (цаашид "Худалдагч" гэнэ), түүнийг _________________ үндсэн дээр төлөөлөн
ШИНЖЛЭХ УХААН,ТЕХНОЛОГИЙН БҮТЭЭГДХҮҮНИЙГ ЗОХИОН БҮТЭЭХ, ДАМЖУУЛАН ӨГӨХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ ¹ ...........................
Бэлэглэлийн гэрээ Улаанбаатар хот. Дугаар___ ____ оны __-р сарын __   Энэхүү гэрээг нэг талаас ______________________________________(цаашид "Бэлэглэгч” гэх), Нөгөө талаас ______________________________________________ (цаашид "Бэлэг хүлээн авагч” гэх) нар харилцан тохиролцож, Иргэний
Бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ   Улаанбаатар хот. Дугаар___ ____ оны __-р сарын __   Нэг талаас __________________________________________________________ (аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг) (цаашид "Бэлтгэн нийлүүлэгч" гэнэ), түүнийг _______________________________ үндсэн дээр төлөөлөн
БАРЬЦААТ ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ     2014 оны 5-р сарын 14 № Улаанбаатар хот   Нэг талаас Булган аймаг, Булган, 5-р баг, Жаргалант, 5б-7 гудамж, 7 тоотод оршин суух ГЭ79022111 регистрийн дугаартай, Бадарч овогтой Самданжамц, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, 120 мянгат, 16 байр, 1 тоотод оршин
БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ   №___   ______________ хот 20_ оны __ дугаар (аймаг, сум, дүүрэг) сарын __ -ны өдөр   Нэг талаас барилгын ажил гүйцэтгэгч___________________________________ (аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг) (цаашид "Гүйцэтгэгч гэх”) түүний хууль ёсны төлөөлөгч
БАРИЛГАД ЗАСВАР ХИЙХ ГЭРЭЭ ¹ …………………..